วัตถุประสงค์

โครงการบัณฑิตศึกษาทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณประยุกต์นี้ (APPLY) ผลิตวิศวกรในสาขาที่เป็นที่ต้องการรวมไปถึงวิศวกรจำลองแบบ (Simulation Engineer) ผู้เชียวชาญทางการวิจัยและพัฒนา และว่าที่ผู้จัดการทางอุตสาหกรรมในสาขาพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณประยุกต์

ผู้ร่วมโครงการทำการพัฒนา ประยุกต์ และส่งต่อความรู้ในสาขาที่เชื่อมโยงระหว่างวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และการเขียนโปรแกรมในการคำนวณสมรรถนะสูงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่หลากหลายในภาคอุตสาหกรรม เช่น ทางด้านการบิน ยานยนต์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ โครงการระดับบัณฑิตศึกษยังได้

  • จัดระบบการกำหนดตำแหน่งในอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับภาคธุรกิจ ผู้แทนในภาครัฐ เป็นต้น
  • เสนอการเรียนรู้แบบดิจิทัลเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างทันสมัย เช่นเดียวกันกับเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกร่วมมือกันพัฒนาโครงการ
  • ส่งเสริมความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน know-how และแนวทางปฏิบัติในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องระหว่างสถาบันการศึกษาขั้นสูงในยุโรปและเอเชีย
  • สร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค เพื่อเข้าใจความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและส่งเสริมการจ้างงานให้แก่บัณฑิตจากโครงการ APPLY

มีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยจัดสรรความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่ถูกต้องให้แก่เข้าร่วมโครงการเพื่อเปลี่ยนภาคส่วนทางวิศวกรรมในภูมิภาคให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ