ผลลัพธ์

D1.1 รายงานหลักสูตรที่คล้ายกันในเอเชีย

D1.2 รายงานหลักสูตรที่คล้ายกันในยุโรป

D1.3 รายงานการวิเคราะห์ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิชาชีพและการฝึกงาน

D1.4 รายงานสรุปและข้อเสนอแนะ

D2.1 การกำหนดเกณฑ์จำเพาะสำหรับ APPLY VLE

D2.2 การเยือนยุโรปเพื่อศึกษาการพัฒนาหลักสูตร

D2.3       APPLY VLE

D2.4 การอธิบายระเบียบวิธีและเครื่องมือ

D2.5 การออกแบบหลักสูตร APPLY

D2.6 คู่มือสำหรับผู้สอน

D2.7 การออกแบบหลักสูตรวิชาชีพ APPLY

D3.1 หลักสูตรของ APPLY – เอกสารประกอบการสอน

D3.2       Training Workshops in Asia

D3.3 การอบรม APPLY VLE บนระบบออนไลน์ของบุคลากรทางการศึกษา

D3.4 รายงานกรอบงานร่วมในการสร้าง “APPLY Labs”

D3.5 APPLY Info days ในประเทศสมาชิก

D3.6 รายงานเกี่ยวกับโครงการฝึกงาน

D4.1 รายงานการรับรองหลักสูตรที่พัฒนาในประเทศสมาชิก

D4.2 ชุดเครื่องมือในการประเมินโครงการ APPLY

D4.3 การนำเสนอหลักสูตรของ APPLY ในประเทศสมาชิก

D4.4 รายงานบทเฉพาะกาลของการประเมินการนำเสนอหลักสูตรของ APPLY

D4.5 รายงานสรุปของการประเมินการนำเสนอหลักสูตรของ APPLY

D5.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพ

D5.2 แผนงานการประกันคุณภาพ

D5.3 รายงานการประกันคุณภาพตามระยะเวลา

D5.4 รายงานสรุปผลกระทบและการประเมินคุณภาพ

D6.1 แผนงานการเผยแพร่

D6.2 เว็บไซต์ของ APPLY

D6.3 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

D6.4 แฟ้มรวบรวมเอกสารการเผยแพร่

D6.5 การประชุมสรุปโครงการ APPLY

D6.6 แผนงานการใช้ประโยชน์และความยั่งยืน

D7.1 การประสานงานเชิงเทคนิค

D7.2 การประสานงานด้านการบริหารจัดการ

D7.3 แผนการจัดการสถานการณ์ไม่พึงประสงค์และแผนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

D7.4 รายงานโครงการ

D7.5 ข้อตกลงร่วม

D7.6 แนวนโยบายในการประสานงานและการสื่อสาร