หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานี้คาดหวังว่าจะครอบคลุมหัวข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

  • ความรู้หลักด้าน CFD มุ่งเน้นไปที่ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การคำนวณสมรรถนะสูง พลศาสตร์ของของไหลและการถ่ายเทความร้อน
  • เทคนิคการจำลองและวิธีการคำนวณ
  • การรวบรวมข้อมูลการทดลองและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนำไปใช้
  • การไหลของน้ำเชิงสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมในเมือง บนบก และตามชายฝั่ง
  • กายภาพของการไหลแบบหลายสถานะ
  • การสร้างแบบจำลองและการจำลองระบบพลังงาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณประยุกต์ (APPLY) เป็นหลักสูตรเร่งรัดระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่วิศวกรและผู้จัดการที่ต้องการในห่วงโซ่แห่งคุณภาพแบบครบวงจรของการวิจัยประยุกต์ กระบวนการพัฒนาและการฝึกปฏิบัติในสาขา CFD: จากความเข้าใจองค์ประกอบที่จำเป็นทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ การสร้างแบบจำลองและการเขียนโปรแกรม เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง CFD และการฝึกปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่

เนื้อหาการเรียนรู้และโครงร่างของหลักสูตรจะเป็นไปตามระเบียบวิธีผลการเรียนรู้

ทางด้านโครงสร้างหลักสูตร นิสิตทุกคนจะได้เรียนในชุดวิชาบังคับและวิชาเลือก การทำวิทยานิพนธ์หรือการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะนำไปสู่การสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา