เกี่ยวกับ

โครงการ “หลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทางพลศาสตร์เชิงคำนวณประยุกต์” (APPLY) ได้รับการอนุมัติจาก European Framework of Erasmus+ KA2 Capacity Building ในสาขาของโปรแกรมการศึกษาระดับสูง

APPLY ได้พัฒนาปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาที่รวมเอาระเบียบวิธีการคำนวณขั้นสูงและกลศาสตร์ของไหลเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในชีวิตจริง โครงการนี้จะเตรียมผลิตบัณฑิตที่เข้าใจแนวคิดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ และมุ่งสู่ทิศทางของการศึกษาทางวิศวกรรมที่เป็นที่ต้องการ การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรใหม่นี้จะทำให้ได้หลักสูตรที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น อินเดีย ไทย และมาเลเซีย

CDF เป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ที่สามารถประยุกต์เข้ากับงานวิจัยและปัญหาทางวิศวกรรมได้หลากหลาย อุตสาหกรรมทาง CFD มีอัตราเติบโตทั่วโลกอยู่ที่ 9.58% และคาดว่าจะขยายตลาดไปที่ระดับ 1870 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2022 จากการพยากรณ์ของนักวิเคราะห์ของบริษัท Technavio (https://www.technavio.com) ตลาดทาง CFD ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) คาดว่า จะมีอัตราการเติบโตในภาพรวมสูงถึง 10.28% ในช่วงปี 2018-2022 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาเหตุที่เป็นปัจจัยในการเติบโตในตลาดภูมิภาคนี้ได้แก่ (1) การพัฒนาทางอุตสาหกรรมการบินและยานยนต์ และ (2) ความท้าทายในทางวิศวกรรมอันเนื่องมาจากปัญหาโลกร้อน การเพิ่มขึ้นของจำนวนประขากร และโครงการทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ